Back to the top

Privacy Policy

Privacy Policy van Perfectsound BVBA gevestigd te Rijsmortelstraat 52, 3360 Bierbeek. Perfectsound BVBA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens op perfectsound.be en Trouwdj.be (hierna genoemd “onze sites”) zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers en gebruikers van onze sites is een belangrijke punt voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op onze sites te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. Perfectsound verwerkt uw persoonsgegevens en andere gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Contactgegevens

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Perfectsound, kunt u ons contacteren via e-mail of post.

Perfectsound BVBA

Rijsmortelstraat 52

3360 Bierbeek

[email protected]

 

Welke gegevens verwerken wij

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door checklist of offerteaanvraag aan te vragen, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw muzikale voorkeur.

– Internetbrowser en apparaat type

Daarnaast verwerken wij eventueel ook gegevens van derden die u ons zou meedelen in het kader van informatie rond ene bepaald evenement.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Er worden door Perfectsound persoonsgegevens verwerkt voor diverse doeleinden, enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om het doel te realiseren worden hierbij verwerkt. Persoonsgegevens worden gebruiken indien wij hiervoor van u toestemming hebben ontvangen, in het kader van onze dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderwerpen.

Perfectsound verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U de mogelijkheid te bieden een offerte aan te vragen of meer informatie te verkrijgen

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Perfectsound verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van onze dienstverlening, het beheren van de interne administratie en het ondersteunen van onze klanten. We streven hierbij steeds naar een evenwicht tussen dat belang en de het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Perfectsound BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens en andere gegevens worden verwijderd meestal binnen 2 weken tot maximaal 1 jaar nadat wij onze diensten geleverd hebben, of indien u een offerte aanvraagt..

Na opzeg van uw account kan het tot 6 maanden duren voor uw gegevens definitief verwijderd worden (inclusief backups).

Om wettelijke verplichtingen na te komen, zoals bijvoorbeeld boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, kan Perfectsound niet steeds alle persoonsgegevens verwijderen na verwijdering van uw account.

Uitzondering op het bovenstaande zijn foto’s, video- en audio opnames. Wij nemen vaak foto’s of maken opnames van audio of video om andere klanten aan te tonen wat onze dienstverlening inhoudt. Deze beelden en geluid kunnen wij gebruiken op onze website en houden we maximaal 5 jaar bij. Waar mogelijk en relevant maken we de personen onherkenbaar doch dit is niet tijd het geval. Wij maken geen vermelding van locatie, datum of namen van de beelden. Op deze beelden kan U of één van uw gasten herkenbaar zijn. Indien u dit niet wenst gelieve ons dit duidelijk te melden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Perfectsound BVBA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven en personen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Perfectsound BVBA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Perfectsound gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Indien u zich afmeldt voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat kan de correcte werking van de website niet verzekerd worden. U kunt steeds alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Perfectsound en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en kaartnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Perfectsound neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected]

Wijzigingen

Perfectsound houdt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Bij wijziging zullen we u hiervan op voorhand op de hoogte brengen. De laatste versie van de Privacy Policy is steeds te raadplegen op http://trouwdj.be/privacy-policy-dj

    

© TROUWDJ.BE | 2021